1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม

-หากมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

-วุฒิ ปริญญาตรี (ว.ศ.บ ไฟฟ้า)

-หากมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ช่างไฟฟ้า 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิ

-ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

4.Admin 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี

-หากมีประสบการณ์ ด้านการดูแลเอกสาร และใช้โปรแกรม MS Office จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ